Regulamin

Regulamin strony TONEL.pl

I. Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • a. TONEL –TONEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121890, o numerze NIP 5260214516, REGON 008052226, kapitał zakładowy 60 000 zł. wpłacony w całości.
 • b. TONEL.pl – serwis internetowy prowadzony przez TONEL Sp. z o.o. umożliwiający Klientom zakup produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
 • c. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki określone w Regulaminie, dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto, i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez TONEL Sp. z o.o. w ramach serwisu TONEL.pl
 • d. Regulamin – niniejszy Regulamin TONEL.pl
 • e. Konto – prowadzone przez TONEL Sp. z o.o. w serwisie TONEL.pl konto umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z serwisu TONEL.pl z wykorzystaniem Loginu i Hasła
 • f. Login – ciąg znaków alfanumerycznych lub adres e-mail konieczny do uzyskania dostępu do konta Użytkownika .
 • g. Newsletter – elektroniczna informacja o ofertach produktów przesyłanych do użytkowników
 • h. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika konta, dokonana na stronie TONEL.pl zgodnie z procedurą zakładania konta
 • i. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. Nr.16. poz 93 ze zmianami)
 • j. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy TONEL a klientem z wykorzystaniem serwisu TONEL.pl
 • II. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania platformy TONEL.pl do składania  zamówień na produkty, zawarte w katalogu, korzystania przez użytkowników z serwisu TONEL.pl dostępnego pod adresem www.tonel.pl oraz do  oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r. NR. 144, poz. 1204z późn. zm.)
 •  Prawa wyłączne do treści udostępnionych w ramach serwisu Tonel.pl wliczając w to elementy tekstowe, graficzne,  podlegają ochronie prawnej w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lipca 1994r, o prawach autorskich.
 • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu
 • Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej                                                                                                                                                              
 • TONEL świadczy za pośrednictwem TONEL.pl określone poniżej usługi;
  a)  Umożliwia klientom składania zamówień na sprzedaż produktów na zawartych w katalogu TONEL
  b)  udziela Klientom informacji o produktach oraz usługach świadczonych  firmie TONEL
  c) informuje klientów o produktach, o usługach TONEL za pośrednictwem Newsletter- ów przesyłanych pocztą elektroniczną
 • Użytkownikami TONEL.pl mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby    fizyczne prowadzące działalność gospodarczą .
 • Korzystanie z serwisu TONEL.pl możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny , z którego korzysta użytkownik , minimalnych wymagań technicznych, tj. posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies i javascript oraz z zainstalowanym pluginem flash.

III. Warunki korzystania z TONEL.pl

 1. Użytkownik posiada możliwość zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem TONEL.pl  po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji zwłaszcza gdy zakup jest jednorazowy.
 2. Rejestracja nowego Użytkownika jest bezpłatna i pozwala na korzystanie z platformy TONEL.pl. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.tonel.pl . Zapytanie o produkt lub zapytanie o usługi poligraficzne wymaga dokonania rejestracji.
 3. Rejestracji osoby fizycznej, korzystającej z TONEL.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w związku z korzystaniem z Tonel.pl , może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji lub zaciągania w ich imieniu wszelkich zobowiązań związanych z rejestracją.
 4. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie pełnej nazwy ( firmy) podmiotu rejestrowanego, numeru NIP, pełnego adresu siedziby firmy wraz z nazwą kraju i regionu ( województwa) , imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 5. TONEL ma prawo do zażądania od Użytkownika uwiarygodnienia jego danych.
 6. Do Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na:
  a) Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez TONEL zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z póżn. zm.)
  b) Otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usług świadczonych przez TONEL zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( dz. U. Nr. 144 z 9 września 2002r. poz. 1204)
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany w nim kontaktowy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem Rejestracji. Po złożeniu zamówienia  dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a TONEL , której przedmiotem jest sprzedaż  towarów oferowanych  przez TONEL, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Konto zawiera wszystkie dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym . W przypadku zmiany danych określonych w formularzu Rejestracyjnym Użytkownik powinien niezwłocznie poprawić dane w poprzez formularz rejestracyjny TONEL.pl
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto
 10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) Korzystania z serwisu TONEL.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami regulaminu.
  b) Korzystania z serwisu TONEL.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania
  c) Niekorzystanie z wirusów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów które mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu TONEL.pl
 12. TONEL może czasowo zablokować konto użytkownika lub rozwiązać umowę w szczególności, gdy Użytkownik:
  a) Podał dane nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
  b) Dopuścił się zachowania niezgodnego z regulaminem bądź obowiązującymi przepisami prawa .

                                IV ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZASADY WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ TONEL

Strona www.tonel.pl  zawiera ofertę sprzedaży artykułów biurowych i wyrobów papierniczych (katalog produktów handlowych) oraz ofertę świadczenia usług poligraficznych (katalog usług poligraficznych).
Elektronicznym systemem składania zamówień objęty jest tylko katalog produktów handlowych. Korzystanie z usług poligraficznych wymaga złożenia zapytania ofertowego.
Składanie zamówień na produkty handlowe
 Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznego systemu składania zamówień. Zamówienia można również składać w sposób tradycyjny - telefonicznie, e-mailem, . Wybór formy składania zamówienia pozostawiamy Państwu. Na życzenie Państwa możemy dostarczyć drukowany katalog produktów. Do każdego produktu oferowanego przyporządkowany jest indeks towarowy, który prosimy umieszczać na formularzy zamówienia. Pracownicy Działu Handlowego udzielą Państwu wszelkich informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
Korzystanie z katalogu produktów handlowych
- w celu ułatwienia, korzystania z katalogu w procesie wyszukiwania towaru, katalog został podzielny na podgrupy według kryteriów rodzajowych. Można korzystać z wyszukiwarki wpisując charakterystyczne słowa określające produkt. Wyszukiwarka powinna znaleźć odpowiednie produkty zawierające te słowa lub wskazać miejsce, w którym produkty powinny się znajdować. - zamówienie składane za pomocą elektronicznego systemu składania zamówień zostaje przesłane automatycznie do Dz. Handlowego naszej firmy.
Składanie zamówień w systemie elektronicznym
Jeśli składają Państwo zamówienie po raz pierwszy, nie musicie posiadać dostępu w postaci loginu i hasła. Wystarczy wpisać przy wybranym towarze zamawianą ilość i potwierdzić zamówienie.
Firmy, które oczekują bardziej zaawansowanego systemu składania zamówień w postaci kontrolingu składanych zamówień, akceptowania ich przez administratorów, śledzenia historii składnia zamówień mogą otrzymać taką możliwość. W tym celu prosimy oczekiwać kontaktu telefonicznego lub wizyty przedstawiciela handlowego, celem ustalenia szczegółów współpracy, formy płatności oraz warunków dostaw i realizacji zamówień.
Minimalne zamówienie
- wysokość minimalnego nie jest ograniczona,
- zamówienia o wartości do 80 zł netto obciążamy kosztami transportu w wysokości 35 zł/netto
- zamówienia o wartości między 80 zł - 499 zł netto obciążamy kosztami transportu w wysokości 21 zł/ netto
- zamówienie o wartości między  500 zł - 999 zł netto nie obciążamy kosztami transportu 35 zł/netto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - zamówienie pomiędzy 1 000 zł 1499 zł/netto     koszty dostawy 49 zł/netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - zamówienie pomiedzy 1 500 zł - 1 999 zł/netto  koszty dostawy 63 zł/netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - zamówienie pomiędzy 2 000 zł/ - 2499 zł/netto koszty dostawy  77 zł/netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - zamówienie pomiędzy 2 500 zł - 2999 zł/netto  koszty dostawy 91 zł/netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - zamówienie powyżej 3000 zł/netto  - koszty dostawy do ustalenia
Dostawa towaru
- zamówienia realizujemy w ciągu 48 godzin na terenie całego kraju,
- towary, których chwilowo brakuje na magazynie, w porozumieniu z Państwem możemy zastąpić innymi, bądź dostarczyć je w uzgodnionym późniejszym terminie.
Sposoby płatności
Dla klientów, z którymi firma Tonel nie ma podpisanych umów, przewidujemy zapłatę w formie przedpłaty dokonanej przed dostawą lub zapłaty w momencie odbioru towaru (w tym wypadku doliczamy 6 zł netto kosztów manipulacyjnych).
Klienci posiadający podpisane umowy płacą w formie ustalonej w umowie.
Reklamacje
Reklamacje towarów wadliwych przyjmujemy i załatwiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W sytuacji uszkodzenia towaru podczas transportu reklamacja będzie uwzględniona tylko i wyłącznie w przypadku uznania   reklamacji przez firmę przewozową. Dlatego proszę sprawdzać stan przesyłki i podpisać kurierowi dokumenty odbioru przy całkowitej pewności, że przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki proszę sporządzić protokół uszkodzenia i przekazać go kurierowi.

 

V. Odpowiedzialność TONEL

 1. Akceptując niniejszy regulamin , Użytkownik akceptuje fakt, ze TONEL nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania TONEL.pl
 2. Ograniczenie odpowiedzialności TONEL obejmuje problemy techniczne jakie mogą wystąpić w systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, sprzęcie komputerowym z którego korzysta użytkownik.
 3. TONEL nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadania przez inne osoby ( niezależnie od sposobu wejścia w posiadania) Loginu i Hasła do konta Użytkownika.
 4. TONEL zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym organom wynika z obowiązujących przepisów prawa
 5. TONEL jest uprawniony do wprowadzania przerw w działaniu TONEL.pl jeżeli jest to spowodowane :
  a) Przyczynami technicznymi bądź technologicznymi a w szczególności koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy bądź konserwacji urządzeń bądź oprogramowania do obsługi technicznej TONEL.pl
  b) Przyczynami niezależnymi od TONEL

VI. Prywatność i poufność (Ochrona danych osobowych RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.W.P.T.O.”TONEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,– biuro handlowe – 01-141 Warszawa ul.Wolska 84/86 (zwany dalej „Administratorem”)  i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z póżn. zm.). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu mail:,administratorrodo@tonel.pl  tel.(22) 631 14 05
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez TONEL odbywa się w celach  sprzedaży produktów oraz opracowania ogólnych statystyk korzystania przez Użytkowników z TONEL.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w treści pkt. III ust. 4 Regulaminu jest niezbędne do rejestracji Użytkownika i założenia konta umożliwiającego korzystanie z TONEL.pl
 4. TONEL zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania danych osobowych za pośrednictwem TONEL.pl, oraz modyfikacji poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie głównej TONEL.pl                                
 5. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez TONEL
 6. TONEL może odmówić usunięcia danych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa
 7. TONEL zastrzega , ze poczta elektroniczna kierowana do TONEL jest archiwizowana i może być wykorzystana do celów dowodowych w przypadkach przewidzianych przez prawo. Archiwizowane są także wewnętrzne wiadomości przesyłane pomiędzy pracownikami TONEL a użytkownikami
 8. Przysługuje Pani/Panu : -prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Panwystępuje.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

VII. Postanowienia końcowe

 1. TONEL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług TONEL.pl
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez TONEL który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.TONEL.pl zmienionego regulaminu.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w TONEL.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości akceptacji zmian. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostaną uznane prawomocnym postanowieniem sądu za nieważne pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy TONEL a użytkownikiem będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo ze względu na siedzibę TONEL
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

    Dostępne formy płatności

 •       Przelew bankowy.
 •       Pobranie gotówki przez kuriera.
 •       Wpłata gotówki w kasie firmy
 •       Płatność PayU

IX. Zasady zwrotów i reklamacji

Czas na odstąpienie od umowy  14 dni. Reklamacje rozpotrywane są w ciągu 14 dni.
Koszt zwrotu : Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie .  Reklamacje rozpotrywane są w ciągu 14 dni , chyba że producent produktu postanowił  inaczej. Ades zwrotu  wskazanay prze gwaranta lub zwot na własny koszt: na adres do zwrotu:
Tonel sp z o.o.
Wolska 84/86
01-141 Warszawa